Barion Pixel
Skip to content Skip to footer

SCHARTNER NAUTICAL WEBÁRUHÁZ – ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

SZABÁLYZAT CÉLJA:

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek

adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa

annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a

vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEKNEK

A SCHARTNER NAUTICAL WEBÁRUHÁZ (www.schartnernautical.com)  Weboldal üzemeltetője

Schartner László József egyéni vállalkozó (Székhely: 2000 Szentendre, Szivárvány u. 21.;

Adószám: 49343238-1-33,

Nyilvántartási szám: 59039022,  továbbiakban: Szolgáltató) működtetése során ügyfelei

személyes adatait kapcsolattartás céljából, a szolgáltatások ellátásához, azaz a rendelések

kiszolgálásához kapcsolódóan kezeli. Az adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban

(továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek

megfelelően végzi.  Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon

kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az

Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget

vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban

meghatározott elvárásoknak.

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos

jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az

alábbi jogszabályokkal:

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1993. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

1994. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

1995. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.)

1996. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

ALAPELVEK

 

A GDPR-ban meghatározott alapelveknek a PANACHA WEBÁRUHÁZ adatkezelési

magatartásában, mint minimum követelmény megvalósul.

A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak:

 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

 Célhoz kötöttség elve

 Adattakarékosság elve

 Pontosság elve

 Korlátozott tárolhatóság elve

 Integritás és bizalmas jelleg elve

 Elszámoltathatóság elve

FOGALMAK

Személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –

azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat –

különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes

körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki

vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,

 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki

vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése

alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

ADATKEZELÉS

Személyes adat akkor kezelhető, ha

1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:

kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

–  felek közötti szerződés teljesítése (Adatakezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy a felsorolt

adatok hiányában nem tud szolgáltatást nyújtani, ezáltal nem tudja szerződéses kötelezettségét

teljesíteni.

–       adatakezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (A jogos érdek tekintetében

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy saját jogos érdekeinek érvényesítése-, harmadik személynek a

Felhasználó általi károkozásának megelőzése érdekében is szükséges az adatkezelés. Ezen

esetekben Önt a törléshez való jog nem, a tiltakozáshoz való jog azonban megilleti. Ez

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

–       egyes esetekben az érintett hozzájárulása (az érintett hozzájárulásával kezelt adatok a

szerződéskötés “opcionális” szóval kerülnek megjelölésre, ezen adatok megadása önkéntes,

nem kötelező megadni azokat, ezen adatok törlését Ön bármikor kérheti. A hozzájárulást Ön az

egyes adatkezelések tekintetében a megrendelés leadásával szerződés aláírásával, illetve a

kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.)

A PANACHA WEBÁRUHÁZ partnercégei kapcsolattartóinak személyes adatait kezeli. Az

adatkezelés a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges kapcsolattartás céljából.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: cégnév, név, email cím, név, telefonszám, betöltött munkakör.

Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

A PANACHA WEBÁRUHÁZ  a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés

célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a

bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a

«info@panacha.hu» címre kell eljuttatni. A Szervezet a jogszerű törlési igény beérkezésétől

számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ellenkező esetben felveszi a kapcsolatot

kérelmezővel.

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető,

könyvelő) vehet igénybe.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a futárszolgálat

igénybevételével történik, melyhez az érintett a kiszállítási adatok megadása során hozzájárul.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai

kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. Az érintett

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról.

Bár a PANACHA WEBÁRUHÁZ  munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az

adatkezelés biztonságos, átlátható, és jogszerű legyen, a folyamat természetszerű velejárója,

hogy felkészül a lehetséges vészhelyzetekre.

Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, sérülhet

a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az

incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan

késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a vállalat

tudomására jutott,  köteles bejelenteni az esetet a felügyeleti hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.,

telefon: +36 (1) 391 1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; www.naih.hu)

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE

1. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a

jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más

dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban).

2. Összhangban az egyes adatkezelések céljaival, a meghatározott adatkezelések akkor és

annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 

 az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több

konkrét célból történő kezeléséhez;

 ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás

akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek;

 az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítéséhez szükséges;

 az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához

szükséges;

 az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben

 

elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai,

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett

gyermek.

 

3. Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha

mindhárom tartalmi követelményt, tehát

 az önkéntességet,

 a határozottságot (egyértelműséget) és

 a tájékozottságot is teljesíti.

 

4. Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az

érintett beleegyezésével kezeli.

 

5. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az

érintett elfogadja, hogy rá nézve a jelen Szabályzatot automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a

magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által

üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő

rendszert az Adatkezelő üzemeltet.

 

6. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az

adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az

Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

 

7. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más

ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen

megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és

egyszerű nyelvezettel.

 

8. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy

hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

9. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti

adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya

nincsen.

 

10. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező.

Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb

 

szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt

értelmezendők.

 

11. Kötelező adatkezelés esetén, ha az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, akkor az

Adatkezelő a szolgáltatást/adatkezelést köteles megtagadni számára.

 

12. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen

Szabályzatban.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében meghatározásra került

az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható,

úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:

 a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy adatainak kezelésére

vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

 bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen

rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart,

amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk.

6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és

hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt

és határidőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha

Adatkezelő ettől eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a

c-d. pontok valamelyike bekövetkezik.

 

2. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg

az adatkezelés időtartamát.

 

3. Panaszkezelés esetében az adatkezelés az adatok felvételétől számított 5 év.

 

4. A következő fejezetben meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen

Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy korábban, a törlési

kérelem, vagy érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonása esetén a kérelem

beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de maximum 5 munkanapon belül törli

azokat az egyes adatkezelési tevékenységeknél és/vagy jogszabályokban meghatározott

kivételekkel.

 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT

ADATOK KÖREI

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő elektronikus alapú ügyfélnyilvántartást és rendelés nyilvántartást vezet,

melybe az ügyfél saját maga táplálja be a kezelt adatokat.

2. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele. A GDPR

alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második

fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére

történő lépések megtételéhez szükséges).

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele

kíván lenni.

4. A kezelt adatok köre: 

név* – célja: azonosítás

telefonszám, célja: kapcsolattartás

e-mail cím*, célja: kapcsolattartás

korábbi megrendelések – statisztikai célból

fizetési mód- pénzügyi teljesítés nyomonkövetése

kedvezmény- jogosultság megadása, ellenőrzése, visszavonása

5. Az adatkezelés célja a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, és a megrendelt

termékek a megrendelő által megadott címre történő eljuttatása.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

7. Az ügyféllé válni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.

8. Az adatokat az ügyfél manuálisan betáplálja a nyilvántartás, és rendelés célját szolgáló

elektronikus webáruház erre a célra hivatott felületére. (www.panacha.hu)

9. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha

megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait

naprakészen tartsák.

10. Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó aktivitástól számított 3. év végéig.

11. Adatközlés harmadik fél irányába történik: futárszolgálatnak a csomag átadásakor.

12. Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.

13. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

14. A*-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

Nyereményjáték szervezése

 

1. Cégünk jogos keretek között, az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően

nyereményjátékokat szervez.

 

 

2. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik

megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok

alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon

elérhetőek.

 

3. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett

nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

 

5. A kezelt adatok köre és céljai:

név* azonosítás

telefonszám kapcsolattartás

e-mail cím kapcsolattartás

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a

nyereményjátékra.

 Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon

rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.

 Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.

 Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé

teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek

figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel

lehetőségét.

 Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy

megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a

nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét

pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos

egyéb lépéseket tegyen.

 

7. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon

jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely

jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában,

amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az

adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Weboldal látogatási adatok

 

1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

– Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k

elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését,

sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog

jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat,

amelyek marketing célokra használhatók fel.

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek

arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az

esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez,

illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

– Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és

megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

– Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett

érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz,

termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok

elérésének megkönnyítését szolgálják.

 

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát

weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója

hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat –

 

használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések

testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi

kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi

interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés

funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére

cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A

cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a

releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések

tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a

weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik

tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést

készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg

azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a

„__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google

Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is,

hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google

Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display

Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy

szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához

nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek

hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k

élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a

felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy

milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító

információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert

adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama

kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés

pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt

rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.

Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.

Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60

nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek

listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.

Élettartama 365 nap.

 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek

tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már

az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama

90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a

böngésző bezárásáig tart.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama

3 hónap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a

honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa

részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével

a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook

felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer

 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-

szamito

 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1. Az Adatkezelő elérhető a KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN MEGJELENŐ FACEBOOK-on és

INSTAGRAM-on.

OLDALAINAK CÍMEI:

Facebook: Schartner Nautical Bracelet

Instagram: schartnernautical

 

1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook és Instagram oldal használata

és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és

egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait,

különösen facebook.com; valamint az instagram.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy

azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

3. Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve – azonosítás

publikus fotója – azonosítás

publikus e-mail címe – kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete- kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb

művelet célja

 

4. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és

így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi

oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

5. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal

kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő

megosztása, publikálása, marketingje.

6. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak

követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon

található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik”

linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak

közzétételéhez a saját üzenő falán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre

kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem

kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Ugyanígy az Instagramon a követem, és a

követés leállítása gombokkal lehet követni, vagy megszüntetni a követést.

7. Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket

is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről,

egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a

facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő

közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

8. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon

kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a

www.facebook.com címen kaphat.

9. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

10. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

11. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

12. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Hírlevél küldése

 

1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a

következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

 

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról,

kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a

hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

4. A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás

e-mail cím hírlevél kiküldése

 

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános tájékoztatása

az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról.

 

6. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

 

7. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból

felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint

az info@schartnernautical.com email-címre küldött kérelem alapján.

9. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem

ad.

10. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő

kattintások segítségével, statisztikát vezet.

11. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

12. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.

13. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy

amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a

szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

Panaszkezelés

 

 

1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő

magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon) vagy

írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben)

közölhesse.

 

2. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az

adatkezelés kötelező.

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra, és/vagy

Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy

írásban közölni kívánja.

 

4. A kezelt adatok köre és célja:

 panasz azonosítója – azonosítás

 név azonosítás

 panasz beérkezésének időpontja azonosítás

 telefonszám kapcsolattartás

 a hívás időpontja azonosítás

 a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás

 számlázási/levelezési cím kapcsolattartás

 panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása

 csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása

 panasz oka panasz kivizsgálása

 maga a panasz panasz kivizsgálása

 5. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből

származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 Érintett panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott

irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.

 Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő

panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz

fel.

 Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.

 Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.

 Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti

rendezésére.

7. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati

példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli.

Adatközlés harmadik fél irányába nem történik, kivéve hatósági megkeresés esetét.

8. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől

10. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok megadása kötelező.